Jouw nieuwe keuken binnen 6 weken, en jouw nieuwe badkamer binnen 8 weken opgeleverd!

Jouw nieuwe keuken binnen 6 weken, en jouw nieuwe badkamer binnen 8 weken opgeleverd!

Algemene Actievoorwaarden Brugman Keukens & Badkamers

1. Toepasselijkheid
De Algemene Actievoorwaarden Brugman Keukens & Badkamers zijn van toepassing op alle door Brugman Keukens & Badkamers georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie. Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt. Deze Algemene Actievoorwaarden Brugman Keukens & Badkamers en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.
 
2. De aanbieder
De Actie wordt aangeboden door: Brugman Keukens & Badkamers, Gragtmansstraat 3, 5145 RA Waalwijk, www.brugman.nl.
 
3. Deelname aan een Actie
Bij de Actie wordt op www.brugman.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 18 jaar oud is, in Nederland woont en een Brugman keuken of Badkamer bezit. Brugman Keukens & Badkamers kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.
 
4. Kosten om deel te nemen
Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis.

5. Het aanwijzen van de winnaar(s)
Tenzij de aanvullende actievoorwaarden een andere manier vermelden, worden winnaars door het lot aangewezen, bijvoorbeeld door een onpartijdige blinde trekking of door een deurwaarder. Per Actie wordt meegedeeld hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
 
6. Bekendmaking van de winnaar(s)
Winnaars ontvangen binnen 14 dagen na afloop van een actie bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
7. Prijzen
Bij elke Actie wordt meegedeeld hoeveel prijzen worden toegekend en de waarde van de prijzen. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben, een geldig e-mailadres en correcte NAW-gegevens te hebben opgegeven. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan de deelnemer van de actie en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. 

8. Kansspelbelasting
Als kansspelbelasting moet worden betaald, zal deze door Brugman Keukens & Badkamers worden voldaan.

9. Medewerking aan publiciteit
Deelnemers aan de Actie gaan akkoord met het gebruik van de door hun ingestuurde foto's door Brugman keukens & badkamers in verband met de Actie. Deelnemers zullen als Brugman Keukens & Badkamers daarom vraagt, medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, aanvullende foto's, video-opnames en interviews. Brugman Keukens & Badkamers hoeft daarvoor geen vergoeding aan de deelnemer te betalen.
 
10. Uitsluiting van deelname
Medewerkers van Brugman Keukens & Badkamers en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Brugman Keukens & Badkamers kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname, vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.
 
11. Wijzigingen
Brugman Keukens & Badkamers kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 
12. Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Brugman Keukens & Badkamers van toepassing, zie daarvoor www.brugman.nl.
 
13. Klachten
Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan:
Brugman Keukens & Badkamers
Postbus 10012
5140 DA Waalwijk
e-mail: info@brugman.nl
Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.
 
14. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Brugman Keukens & Badkamers. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Brugman Keukens & Badkamers in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.brugman.nl bekendgemaakt.

Actievoorwaarden ‘Op zoek naar de oudste Brugman 2021’

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne ‘De oudste Brugman’, lopend van 01-08-2020 t/m 15-12-2021.

Winactie ‘Op zoek naar de oudste Brugman 2021’
1. De winactie van de keuken/ badkamer geldt van zondag 1 augustus tot en met 15 december 2021.
2. Er wordt één keuken/ badkamer verloot t.w.v. €10.000,-
3. De loting vindt plaats onder de 50 deelnemers aan de actie met de oudste Brugman keuken/ badkamer
4. De trekking vindt plaats na afloop van de actie op 15 december 2021.
5. Wanneer de winnaar een keuken/ badkamer heeft gekocht van bijvoorbeeld € 10.500,- incl. BTW, betaalt deze nog € 500,- incl. BTW extra bij.
6. Wanneer de keuken/ badkamer goedkoper is dan € 10.000,- incl BTW krijgt de winnaar geen geld terug.
7. Eventuele uitbreidingen op de keuken/ badkamer na verrekening van de prijs, zijn voor rekening van de klant.
8. Ook als de prijs van de gekochte keuken/badkamer onder het maximum bedrag van € 10.000,- ligt.
9. De actie geldt alleen op een complete keuken/ badkamer en niet op bij bestellingen en/of losse apparatuur en accessoires. 
10. De prijswinnaar zal door Brugman Keukens & Badkamers worden benaderd.
11. De actie is niet inwisselbaar tegen contanten.
12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
13. De prijswinnaar zal gebruikt worden in promotionele doeleinden van Brugman Keukens & Badkamers, bijvoorbeeld in het kader van de uitreiking van de prijs en eventuele additionele marketingdoeleinden.

Algemene actievoorwaarden
1. Acceptatie van de prijs houdt in dat de deelnemer van deze actie er akkoord mee gaat dat de persoonsgegevens (familienaam en woonplaats) en ingezonden afbeelding(en) zullen worden gebruikt voor marketingdoeleinden met als doel de promotie van Brugman Keukens & Badkamers via diverse kanalen (o.a. TV, radio, print en online kanalen).
2. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, uitgezonderd de hierna genoemde personen. De deelname aan deze actie is vrij. Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, haar reclamebureau, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
4. Een deelnemer kan binnen 10 dagen na bekend worden van de winnaars, reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs, bij gebreke waarvan de reclame niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen.
5. De plaats, datum, omvang en de vorm van de uiting wordt geheel bepaald door de aanbieder.
6. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname.
7. Indien prijzen om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van de aanbieder.
8. De aanbieder is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de actie voortijdig te beëindigen.
9. De prijs is niet inwisselbaar in contanten.
10. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
12. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.
13. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijzen.
14. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt.
15. De aanbieder is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
16. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
17. De aanbieder draagt zorg voor de eventueel, ten behoeve van de uit te keren prijzen, te betalen kansspelbelasting
18. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt wordt, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Brugman Keukens & Badkamers behandelt deze gegevens uiterst zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden slechts met derden gedeeld ten einde levering van de te winnen prijs mogelijk te maken. Uw gegevens zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden met als doel de promotie van Brugman Keukens & Badkamers via diverse kanalen. Derden krijgen van Brugman Keukens & Badkamers geen toestemming om persoonlijke gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

Magazine aanvragen
Afspraak maken